Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Aktualności

Aktualności

Seminarium dydaktyczno- naukowe "Reforma planowania przestrzennego 2023" - 12.12.2023

W dniu 12.12. 2023 r. odbyło się seminarium dydaktyczno-naukowe pt.: Reforma planowania przestrzennego 2023 organizowane dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie zmian prawnych oraz ich konsekwencji w praktyce planowania regulacyjnego i strategicznego. Omawiane zmiany prawne dotyczyły nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym oraz o ustawy zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wykład wprowadzający w tematykę seminarium wygłosił gość specjalny dr hab. Maciej Nowak, profesor ZUT, radca prawny, Kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Członek KPZK PAN i Przewodniczący Zespołu Prawno-Urbanistycznego KPZK. W swoim referacie, prof. Maciej Nowak przedstawił m.in. kontekst oraz uwarunkowania nowelizacji ustawy oraz omówił zasadnicze zmiany w zakresie nowych aktów i narzędzi planistycznych. Zwrócił on również uwagę na nowe definicje ustawowe oraz nową strukturę planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

Następnie, temat założeń planu ogólnego który zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedstawił członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków, mgr inż. arch. Tomasz Babicz. Omówił on zakres dokumentu czyli obligatoryjne i fakultatywne elementy planu ogólnego, uzasadnienie do projektu oraz relacje między planem ogólnym, planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy.

W kolejnym wystąpieniu, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków dr inż. arch. kraj. Agata Walczak zwróciła uwagę na zmiany w klasach i przeznaczeniach w akcie prawa – miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego co jest szczególnie ważnym aspektem praktyki projektowej.

Zmiany legislacyjne dotyczące ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziły nowy porządek prawny, który kreuje wyzwania w codziennej pracy planisty. Problemy praktyczne związane z opracowywaniem dokumentów planistycznych przedstawiła mgr Dorota Szlenk-Dziubek, kierownik Zespołu Planowania Przestrzennego i Komunikacji w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie. Dodatkowo, omówiła ona m.in. przepisy przejściowe w ujęciu praktycznym, wątpliwości co dalej z rozpoczętymi procedurami planistycznymi, kwestię cyfryzacji danych przestrzennych w dokumentach planistycznych, pozostałe zmiany w przepisach i ich wpływ na praktykę planistyczną oraz zmiany zakresu i formy konsultacje społeczne w procesie sporządzania dokumentów planistycznych po nowelizacji.

W drugiej części seminarium, która dotyczyła zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego – mgr inż. Piotr Windak jako podinspektor w Wydziale Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, Referat Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta Krakowa, omówił nowe zasady polityki rozwoju gminy w świetle zmian prawnych w tym zakresie.

Następny prelegent prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK, Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, scharakteryzował nowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju lokalnego. Jako współautor projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, Pan Profesor przedstawił przyjęte w dokumencie cele strategiczne rozwoju Krakowa w powiązaniu z ich przestrzennym wymiarem zawartym w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Referat podsumowujący omawiane zagadnienia pt.: Rola Strategii Rozwoju Gminy w strukturze dokumentów planistycznych wpływających na kształt polskiej przestrzeni wygłosił dr inż. arch. Marceli Łasocha, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Kraków, planista i pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wskazał on na większą integrację celów strategicznych rozwoju gmin z wymiarem przestrzennym, dokumentami planistycznymi oraz przedstawił korzyści i wyzwania związane z tym nowym podejściem.

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej, Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz studenci kierunku Gospodarka przestrzenna i Studia Miejskie.

Organizatorem wydarzenia byli pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej – dr inż. arch. Dorota Jopek, dr inż. arch. kraj. Laura Kochel oraz dr inż. Artur Hołuj. 

Seminarium dydaktyczno-naukowe pt.: Reforma planowania przestrzennego 2023

Krakowskie uczelnie i UMWM zapraszają na Małopolski GIS day 16 listopada. 

Więcej informacji pod linkie https://gisplay.pl/gis/10346-krakowskie-uczelnie-i-umwm-zapraszaja-na-malopolski-gisday.htm

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją przygotowaną przez pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Monografia zatytułowana „Polityka miejska – wybrane aspekty zarządzania rozwojem” jest zbiorem sześciu tekstów poruszających różne aspekty tej polityki, których autorzy reprezentują kilka pokoleń badaczy i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rozwoju miast.

Dostęp do publikacji możliwy jest poprzez link: https://msap.uek.krakow.pl/publikacje/pm/

Zachęcamy do lektury!

Gospodarka przestrzenna - inżynieria przyszłości

W ramach zajęć terenowych z przedmiotu Ekologistyka sieci osadniczych prowadzonego przez dr inż. Agnieszkę Petryk studenci IV roku kierunku Gospodarka przestrzenna o profilu inżynierskim mieli możliwość  w dniach 3 i 10 października 2023roku skonfrontowania wiedzy i umiejętności nabytych na wykładach z praktyką, uczestnicząc w zajęciach terenowych w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie. Pod opieką dr inż. Agnieszki Petryk studenci przeszli całą ścieżkę edukacyjną, przedstawiającą poszczególne etapy termicznego przekształcania odpadów. Krakowska ekospalarnia rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2015 r. Zajęcia terenowe, przygotowujące studentów do praktyk inżynierskich, stanowią znakomitą okazję do rozpoznania przedsiębiorstw będących potencjalnym miejscem pracy absolwentów kierunku Gospodarka przestrzenna. Studenci mogą bezpośrednio rozpoznać warunki pracy, zakres obowiązków, wymagane umiejętności i kryteria zatrudnienia na danym stanowisku stawiane kandydatom. Zostają wyposażeni w unikalną wiedzę dotyczącą nowoczesnego procesu technologicznego i organizacji pracy zakładów specjalizujących się w różnych gałęziach przemysłu. Wypracowane na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK efekty kształcenia osiągane przez studentów Gospodarki przestrzennej, zakładają, iż absolwent  kierunku będzie pracownikiem wiedzy, należycie stosującym specjalistyczną wiedzą i umiejętności w praktyce zawodowej. Realizowane w toku kształcenia zajęcia terenowe, są jednym z instrumentów osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przyszłych inżynierów gospodarki przestrzennej, specjalizujących się w strategii rozwoju regionalnego i zarządzaniu miastem.

 

Planistów, urbanistów i twórców przestrzeni publicznych zaprasza się na wirtualną konferencję internetową z okazji 74. Światowego Dnia Planowania Miast 2023. Tegoroczne hasło brzmi: Ucz się globalnie, aplikuj lokalnie i koncentruje się na wartości uczenia się o planowaniu przestrzennym wspierając innowacyjne, zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania w celu sprostania globalnym wyzwaniom.

Możliwość rejestracji na konferencję online znajduje się na stronie American Planning Association  https://www.planning.org/international/worldtown/

Mały Arsenał, czyli przegląd nagrodzonych opracowań planistycznych Krakowa z ostatnich dwudziestu lat

8 listopada 2023 r. (Dzień Urbanisty) godz. 18:00

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, Kraków, sala kameralna

Zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRve2MFDfGlS1KTCHGpZUaD6yJs1sQJDSrmnm8oEFvoRhViw/viewform

Wydarzenie organizowane w nawiązaniu do obchodów dwudziestolecia Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich. Obowiązuje rejestracja!

Mały Arsenał

W ramach działalności TUP współorganizatorami są dr inż. arch. kraj. Laura Kochel, dr inż. arch. Dorota Jopek.

Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna wraz z dr inż. arch. Agnieszką Włoch-Szymla w Tychach - relacja z wyjazdu studyjnego

Szlakiem budowy Nowych Tychów w stronę centrum poprowadził nas dr Patryk Oczko. Poznaliśmy osiedle E z różnorodną zabudową mieszkaniową, Park Miejski Solidarności wraz z pomnikiem Walki i Pracy „Żyrafa”, centrum administracyjne, oś zieloną, tereny częściowo zrealizowanego centrum handlowo-usługowego oraz osiedla M i H.

Autor rewitalizacji nabrzeża Jeziora Paprocańskiego architekt Robert Skitek RS+ opowiedział nam o ciekawych szczegółach swojej realizacji wodnego placu zabaw, promenady, przystani kajakarskiej i kawiarni. Projekt przebudowy terenów rekreacyjnych nad jeziorem Paprocieńskim był nominowany do Europejskiej Nagrody 2015 im. Mies van der Rohe za najlepszą współczesną architekturę.

5 października 2023 o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie gościł dr Jeremiasz Salamon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas wykładu przedstawił krótką historię systemów wyborczych i opowiedział m.in. o twierdzeniu Arrowa (o niemożności) oraz postaci Elbridge’a Gerry’ego, którego nazwisko kojarzone jest dzisiaj z manipulowaniem granicami okręgów wyborczych. Wydarzenie odbyło się w nawiązaniu do projektu NAWA, którego koordynatorem jest dr inż. ach. Dorota Jopek 

Dnia 17 października odbyły się warsztaty urbanistyczne prowadzone przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej  składający się z prof. dr hab. Anny Kawińskiej oraz dr. inż. arch. kraj. Laury Kochel, dr inż. arch. Doroty Jopek, dr inż. arch. kraj. Agaty Walczak. Uczestnicy badali przestrzeń Chrzanowa w kontekście miasta przyjaznego dzieciom i młodzieży.  Koncentrowali się nie tylko na miejscach ale i całych układach przestrzennych. „Pod lupę” brana była droga do szkoły oraz przyjazne przestrzenie publiczne. 

Warsztaty realizowane były w nawiązaniu do projektu NAWA -Child-friendly City: a comparison of Polish and German Cities, którego koordynatorem jest dr inż. arch. Dorota Jopek. 

Dnia 17 października odbyły się warsztaty urbanistyczne prowadzone przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej  składający się z prof. dr hab. Anny Kawińskiej oraz dr. inż. arch. kraj. Laury Kochel, dr inż. arch. Doroty Jopek, dr inż. arch. kraj. Agaty Walczak. Uczestnicy traktowali o przyszłości Chrzanowa. 

Warsztaty realizowane były w nawiązaniu do projektu NAWA -Child-friendly City: a comparison of Polish and German Cities, którego koordynatorem jest dr inż. arch. Dorota Jopek.

Spotkania z praktykiem - ekspertem po raz III w ramach projektu Power

Prelegentami byli praktycy z otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wiedzę opierają na stanie faktycznym.  Szkolenie odbyło się w 19 i 22 czerwca 2023 i dedykowane było studentom 2 i 3 roku kierunku Gospodarka Przestrzenna. Około 60 osób. Zaproszeni goście to prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich  dr inż. arch. Marceli Łasocha, mgr inż. Łukasz Janawa – absolwent GP – specjalista ds. nieruchomości, inż. Jakub Długi – absolwent GP, Kierownik Działu Planowania i Analizy GIS w firmie Alseva zajmującej się OZE oraz dr inż arch. kraj Kasper Jakubowski -specjalista od szeroko pojętej zieleni.

Wydarzenie organizowane było po raz trzeci przez dr inż. arch. kraj. Laurę Kochel oraz dr inż. arch. Dorotę Jopek. Celem jest zapoznanie uczestników z rynkiem pracy, podniesienie kompetencji zawodowych przez uzupełnienie ich wiedzy akademickiej o praktyczną.  

HERE GIS workshops dla studentów III roku kierunku Gospodarka przestrzenna

Miło jest nam poinformować, że w dniach 21 i 22 czerwca 2023 r. odbyły się warsztaty pn.: HERE GIS workshops dla studentów III roku kierunku Gospodarka przestrzenna, grupy: GGGIS1-3611IP, GGGIS1-3612IP,  

Tematem przewodnim było wykorzystanie nowoczesnych narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym i wizualizacji 2D i 3D. Warsztaty odbyły się w ramach współpracy Katedry Gospodarki Przestrzennej UEK z Partnerem HERE Sp. z o.o. jakiego przedstawicielem jest Pan Marcin Nejman. Przedsięwzięcie było prowadzone przez przedstawicieli HERE: Marcina Nejmana, Martina Sveca i Martę Piechal-Witkowską oraz pracowników UEK: Artura Hołuja i Marcina Semczuka. Dominującym językiem warsztatów był j. angielski. 

Wszyscy studenci uczestniczący w warsztatach otrzymali certyfikat potwierdzający zaangażowanie w tym przedsięwzięciu wystawiony przez HERE Europe B.V podpisany przez Pana Marcina Nejmana oraz Panią Martę Piechal-Witkowską – Data Acquisition & Community Manager Central Europe (Participation in the project consisted of 20 hours of practical classes in GIS theory, data analysis and processing geographical data, using QGIS software, HERE Studio service and MS Office).

Dzięki pracownikom Katedry w konkursie po raz pierwszy analizowane były prace dyplomowe z zakresu Gospodarki Przestrzennej. Przyczyniły się do tego dr inż. arch. Dorota Jopek (współorganizator) oraz dr inż. ach. kraj. Laura Kochel (Jury). 

VII Międzynarodowe warsztaty urbanistyczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Université Grenoble Alpes (Francja) oraz University of Ljubljana (Słowenia) 29.05-2.06.2023

Warsztaty organizowane są przez pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej w ramach współpracy międzynarodowej z Francja i Słowenią. Na studium przypadku wybrano obszar Płaszów na Podgórzu w Krakowie gdzie ścierają się rozmaite uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe oraz współczesne oczekiwania użytkowników. Wyzwaniu podołali studenci Gospodarki Przestrzennej UEK oraz z zaproszonych uczelni.

Koordynatorami ze strony UEK byli dr inż. arch. Dorota Jopek, dr inż. arch. kraj. Laura Kochel, dr inż. Piotr Węgrzynowicz i dr inż. arch. Agnieszka Włoch Szymla. Międzynarodowym parterem wydarzenia jest Instytut Urbanistyki Grenoble a po raz pierwszy do warsztatów dołączyła kadra z University of Lubljana. Warsztaty były organizowane w ramach dwóch przedmiotów: Projektowania urbanistycznego oraz Przyrodniczych uwarunkowań. 

Poprzednia edycje: 

2023

https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._2/34 

 

 

 

Dodaj tu swój tekst nagłówka