Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Konferencje

Badania naukowe

Badania Naukowe

W ramach badań zespołowych pracownicy Katedry prowadzą szeroko zakrojone badania i realizują ekspertyzy naukowe. 

 

2023 – Temat projektu: Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Modele powiązań funkcjonalnych w świetle współczesnych koncepcji, finansowanie NCN, OPUS 24, panel: HS4. Więcej informacji: https://granty.uek.krakow.pl/zawilinska/ 

 

 

W latach 2012-2019 pracownicy Katedry prowadzili badania naukowe m.in. w ramach tzw. badań statutowych (realizowanych w ramach Katedry Gospodarki Regionalnej), których tematyka nawiązywała do zainteresowań badawczych pracowników Katedr, tj.:

2012 – Temat projektu: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu – część 1;

2013 –  Temat projektu: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu – część 2;

2014 –  Temat projektu: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym – studium przypadku Województwa Małopolskiego;

2015 –  Temat projektu: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast polskich – studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego;

– Temat projektu: Miasta w polityce rozwoju. Wybrane dylematy. Część I – Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast;

2016 –  Temat projektu: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – teoria – teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych;

  Temat projektu: Krakowski Obszar Funkcjonalny. Społeczeństwo – Gospodarka – Przestrzeń;

2017 –  Temat projektu: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce;

2018 –  Temat projektu: Gospodarowanie przestrzenia miast i regionów – współczesne teorie i wyzwania praktyki;

2019 –  Temat projektu: Miasto i wieś – tożsamość i przestrzeń w XXI wieku.

 

Od 2020 roku badania pracowników Katedry realizowane są w ramach dwóch programów UEK  POTENCJAŁ, pt.:

  Rozwój społeczno-gospodarczy w analizach teoretycznych i diagnostyce empirycznej (Kierownik projektu: Prof. UEK dr hab. Magdalena Zdun. Wykonawcy: dr Patrycja Brańka, dr Monika Musiał Malago, dr Bernadetta Zawilińska, dr inż. Karol Majewski);

  Miasta suburbia i peryferia w teorii i badaniach empirycznych (Kierownik projektu: dr inż. Artur Hołuj. Wykonawcy: dr inż. Mateusz Ilba, Prof. UEK dr hab. Piotr Lityński, dr Marcin Semczuk, dr Piotr Serafin).

Mgr inż. Piotr Węgrzynowicz realizuję projekt badawczy w ramach Programu UEK PROLOG pt. Atrakcyjność inwestycyjna otoczenia przystanków kolejowych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

 

Ekspertyzy naukowe

W 2017 r. pracownicy Katedry opracowali ekspertyzę naukową pt. Ocena prawidłowości przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych miasta Krakowa: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki i Dzielnicy X Swoszowice. Najważniejsze wyniki zrealizowanych w okresie od czerwca do końca listopada 2017 r. badań zespołu geografów i ekonomistów pod kierownictwem dr. hab. prof. UEK Bogusława Luchtera były dyskutowane w ramach dwóch seminariów naukowych i stały się podstawą do przygotowania kilku publikacji współautorskich. Przygotowana obszerna i szczegółowa ekspertyza niesie wiele cennych informacji i uwag, które powinny stać się podstawą do dalszych dyskusji toczonych na poziomie Rady Miasta w sprawie korekt granic dzielnic. Przekrojowo przeprowadzone badania obejmujące: studia literaturowe, analizę uchwał Rad Dzielnic, analizę przebiegu m.in. obrębów geodezyjnych, działek, obwodów spisowych, obwodów szkolnych, parafii, jednostek katastralnych, jednostek urbanistycznych, studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uczestnictwo w zebraniach Rad Dzielnic oraz wywiady i szeroko zakrojone badania ankietowe na próbie 1433 mieszkańców, wykazały złożoność zleconego do badań problemu. Sformułowane wnioski wyprowadzone z badań literaturowych i terenowych wskazują generalnie na zwiększenie roli planowania przestrzennego w Krakowie warunkujące korekty granic dzielnic, zwiększenie znaczenia głosu społeczności lokalnych w podejmowaniu takich decyzji, oraz na chwilę obecną utrzymanie ich zasięgu z dokonaniem niewielkich korekt, które usprawnią funkcjonowanie służb miejskich na styku dzielnic. W pracach zespołu uczestniczyli: dr Bernadetta Zawilińska, dr Marcin Semczuk, dr Piotr Serafin i mgr Piotr Węgrzynowicz.

W 2021 roku pracownicy Katedry opracowali kolejną ekspertyzę pt. Opracowanie obszarów SIM
na potrzeby wdrażania i realizacji Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie na zlecenie Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie. Efektem prowadzonych prac pod kierownictwem dr. Marcina Semczuka była delimitacja granic obszarów SIM oraz wskazanie ich nazw. Dodatkowo elementem prowadzonej ekspertyzy, było przedstawienie podziałów Krakowa na jednostki przestrzenne w ujęciu historycznym, gdzie szczegółowo wykazano genezę i zmiany granic jednostek wewnątrzmiejskich takich jak: jednostki katastralne, jednostki urbanistyczne, dzielnice samorządowe oraz pozostałe jednostki przestrzenne związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem miasta. Ostatecznie wskazano 125 obszarów SIM, które nawiązują do istniejącej tkanki miejskiej, ale także i planowanych większych zespołów zabudowy, z którymi można powiązać tradycyjne nazwy. W pracach zespołu uczestniczyli: prof. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, dr hab. prof. UEK B. Luchter, dr inż. arch. Dorota Jopek, dr inż. Karol Majewski, dr Marcin Semczuk (kierownik ekspertyzy), mgr inż. Piotr Węgrzynowicz.