Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Dr Dorota Jopek Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP 167x250 1

DR INŻ. ARCH. DOROTA JOPEK

Doktor inżynier architekt, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z uzyskaną akredytacją The Royal Institute of British Architects (RIBA). Praca doktorska z wyróżnieniem pt.: Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego na przykładzie Nowego Jorku, opracowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Aleksandera Böhma na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju przestrzennego wielkich miast w zakresie projektowania urbanistycznego i planowania procesów rewitalizacji. Współautorka podręcznika pt.: Podstawy planowania przestrzennego. Założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. W latach 2018 -2020 członek grupy ReUrban działającej przy Zarządzie Zieleni Miejskiej. Uczestniczka zagranicznych stypendiów naukowych (m.in. Francja, Słowenia, Czechy), gdzie realizowała również zajęcia dydaktyczne (wykłady i warsztaty urbanistyczne).

Od 2005 roku posiada uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, wydanych przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów.  Praktyka zawodowa obejmuje kilkadziesiąt projektów architektonicznych i urbanistycznych realizowanych w polskich i zagranicznych pracowniach projektowych (m.in. w Nowym Jorku) jako autor lub współautor. Współpraca przy sporządzaniu gminnych programów rewitalizacji. Członek Małopolskiej Izby Architektów oraz The Society for Urban Ecology (SURE). Edukator w programach edukacyjnych dla młodzieży związanych z kształtowaniem przestrzeni organizowanych przez m.in. Izbę Architektów. Organizatorka międzynarodowych warsztatów urbanistycznych w ramach współpracy międzyuczelnianych. Współautorka ekspertyzy naukowej dotyczącej wyznaczenia jednostek SIM dla Krakowa, oraz innych opracowań planistycznych.

Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień rozwoju miast, planowania przestrzennego,  kształtowania krajobrazu miejskiego, zarządzania strategicznego w mieście, adaptacji miast do zmian klimatycznych oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

 

Prowadzone zajęcia: planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne,  projektowanie przestrzeni publicznej, budownictwo.