Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Prof Dr Hab Inz Arch Aleksander Noworol Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ALEKSANDER NOWORÓL

Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Kierownik Katedry

Profesor nauk ekonomicznych, habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. W latach 1978-1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Doktor nauk technicznych – od 1988. W okresie 1994-1998 – był dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Stopień dr. hab. w naukach technicznych otrzymał w 2000 r.

Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził działalność naukowo dydaktyczną w latach 2001-2018. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pracował na ½ etatu od 2012 r. a od 2018 r. jest zatrudniony jako profesor (wcześniej – profesor zwyczajny).

Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych. Prowadzi także działalność konsultingową i ekspercką w Polsce i zagranicą w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Jest autorem i współautorem 13 książek z zakresu zarządzania terytorialnego.

Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in. dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, zarządzania rozwojem terytorialnym, polityki miejskiej. Autor i redaktor ponad 100 publikacji oraz ponad 120 opracowań doradczych i eksperckich: strategii rozwoju województw (m.in. Świętokrzyskie) i miast (m.in. Kraków, Rzeszów), programów rewitalizacji (m.in. Kraków, Rzeszów, Częstochowa), studiów wykonalności (m.in. Centrum Kongresowe ICE w Krakowie).

Od 2018 r. – członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W roku 2019 – powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Członek Rady Strategii przy Prezydencie Miasta Krakowa, a także do Zespołu ds. Strategii „Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 (Uchwała Województwa Małopolskiego).