Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Foto AHoluj 167x250 1

DR INŻ. ARTUR HOŁUJ

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność naukowa (inż.): Techniki i technologie inżynierskie w gospodarce przestrzennej (2014), adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Research collaborator in Centre for Research of Settlements and Urbanism (CCAU), Faculty of Geography, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, (http://ccau.centre.ubbcluj.ro/eng/members.html).

W 2001 r. ukończył studia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2009 r. w dziedzinie ekonomii.

Interesuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Szczególny nacisk badawczy kładzie na ekonomiczne i przyrodnicze efekty zewnętrzne planowania przestrzennego oraz procesy generujące urban sprawl. Interesuje się polityką władz samorządowych w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni w kontekście zjawisk (ich skutków) urban sprawl i spillover. Ponadto przedmiotem jego dyskusji naukowej jest polityka lokalna i regionalna, analizy przestrzenne oraz rozwoju lokalny i regionalny w kontekście generowanych kosztów i korzyści zewnętrznych.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz dydaktycznych. Jest także współredaktorem dwóch książek.

Brał czynny udział w ponad dwudziestu projektach naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W latach 2016-2018 był członkiem Zespołu tworzącego Raport pn. Studia nad chaosem przestrzennym, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie.

Aktualnie jest kierownikiem zespołu badawczego utworzonego na potrzebę realizacji projektu badawczego w ramach Programu POTENCJAŁ (2020-2022) oraz współwykonawcą projektu finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (2018-2021). Ponadto jest pełnomocnikiem Dziekana Kolegium GAP dla obszaru zadaniowego Gospodarka przestrzenna oraz opiekunem merytorycznym zadań w projekcie pt. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od wielu współpracuje z wydawnictwami jako recenzent czasopism naukowych (ponad 100 recenzji wydawniczych), w tym: Taylor&Francis, Journal of Asian Architecture and Building Engineering; International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN: 1660-4601); Sustainability (ISSN 2071-1050) Open Access Journal published online by MDPI; Social Sciences (ISSN 2076-0760); Land (ISSN 2073-445X); Journal of Settlements and Spatial Planning Babes-Bolyai University, Faculty of Geography; Social Sciences (ISSN 2076-0760); Centre for Real Estate Studies Universiti Teknologi Malaysia; Transport Problems, International Scientific Journal (ISSN 1896-0596); Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia; Mazowsze Studia Regionalne. Jest także recenzentem kilku monografii.

Od 2019 r. jest członkiem Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych funkcjonującego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Ponadto współpracował naukowo z różnymi instytucjami publicznymi; w tym z Ministerstwem ds. Infrastruktury i Rozwoju; Instytutem Rozwoju Miast; Urzędem Marszałkowskim Województwa: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Lubuskiego oraz urzędami gmin województwa małopolskiego.

Otrzymał kilkanaście nagród za osiągnięcia naukowe, także organizacyjne i dydaktyczne Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał w 2019 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest wieloletnim członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Jest opiekunem studentów pierwszego stopnia (inż.) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Jest także opiekunem Koła Naukowego Urbanistyki funkcjonującego przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej oraz Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Jest certyfikowanym tutorem w Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżce Edukacyjnej Kolegium GAP.

 

Prowadzone zajęcia: Planowanie przestrzenne, Podstawy planowania przestrzennego, Komputerowe projektowanie przestrzeni, Podstawy komputerowego modelowania i wizualizacji terenu, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Podstawy gospodarki przestrzennej, Finansowe aspekty planowania przestrzennego, Bezład przestrzenny terenów zurbanizowanych oraz seminarium dyplomowe. Prowadzi także zajęcia z gospodarki przestrzennej na studiach podyplomowych z zakresu Szacowania nieruchomości.