Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Lityński Zdjęcie

DR HAB. PIOTR LITYŃSKI, PROF. UEK

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (kadencja: 2023-2026). W latach 2015-2022 członek Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy KPZK PAN.

W UEK w kadencji 2021-2024 Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna; jak również członek: Senatu, Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK, Rady Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Komisji ds. Jakości Kształcenia w Instytucie GPiSM; Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Kolegium GAP, Komisji Senackiej ds. Organizacji.

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce: finansowych konsekwencji zagospodarowania przestrzennego; procesach rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego miast; polityce lokalnej i strategiach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Autor ponad pięćdziesięciu prac naukowych, w tym: monografii jedno- i wieloautorskich; artykułów w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych (z IF). Uczestniczy w komitetach redakcyjnych renomowanych czasopism naukowych w kraju i za granicą. Brał udział w ponad dziesięciu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych. W latach 2017-2021 kierownik oraz główny wykonawca grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl”.

Autor ponad trzydziestu ekspertyz na zamówienie władz publicznych poziomu centralnego i lokalnego dotyczących: strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, ewaluacji projektów publicznych, prognozowania społeczno-gospodarczego i finansowego itp.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Finanse samorządowe; Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego; Ekonomika procesów przestrzennych; Podstawy miejskiej gospodarki przestrzennej.

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=dbmT1mIAAAAJ&hl=pl