Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DSC 3705 E1604064589531 167x250 1

dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK

Kierownik Katedry

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany w zakresie nauk socjologicznych zatrudniona w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Interesuje się socjologiczną teorią rozwoju gospodarczego i innowacji. Posiada również wykształcenie techniczne na poziomie magisterskim z zakresu geodezji i kartografii. Tytuł magistra inżyniera geodety z wynikiem bardzo dobrym uzyskała w Akademii Górniczo-Hutniczej. Z kolei magisterium z socjologii z wyróżnieniem uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim, po odbyciu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Studia doktoranckie podjęła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 2010. W trakcie studiów doktoranckich otrzymała stypendium w ramach projektu „Najlepsze Praktyki” i odbyła staż naukowo-dydaktyczny w Wielkiej Brytanii w University of Glasgow, gdzie przez 6-miesięcy pracowała jako visiting scholar. W 2014 roku obroniła doktorat. W uznaniu za monografię: „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa” w roku 2017 otrzymała Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągniecia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu. Jest autorką ponad 30 publikacji z zakresu socjologii gospodarki i rozwoju. W roku 2018 otrzymała i zrealizowała grant NCN Miniatura 1 na postawienie monografii „(Super)Nowe Atlantydy. Regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego” i dorobku naukowego w roku 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk socjologicznych. Za osiągniecia naukowe wielokrotnie otrzymała nagrodę Rektora UEK : w roku 2017 – pierwszego stopnia, w 2019 – drugiego stopnia i w 2015 – za pracę doktorską. Dwukrotnie otrzymała również wyróżnienie Dziekana GAP za działalność dydaktyczną – w 2018 i 2019 roku. W roku 2019 została laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Posiada certyfikaty z szeregu szkoleń m.ni. z zakresu map tematycznych, analiz przestrzennych, zaawansowanych technik grafiki komputerowej, metod i metodologii prowadzenia badań. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.