Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Katedra UNESCO

Katedra UNESCO

KATEDRA UNESCO DZIEDZICTWA I STUDIÓW MIEJSKICH / UNESCO CHAIR FOR HERITAGE AND URBAN STUDIES 

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking – UNITWIN/UNESCO CHAIRS) to część programu współpracy, realizowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO). Jest to międzynarodowa sieć uniwersytetów, która wspiera prace UNESCO w dziedzinie edukacji, nauk przyrodniczych i społecznych, kultury i komunikacji. Jej celem jest pomoc w mierzeniu się ze  współczesnymi wyzwaniami i przyczynianie się do rozwoju społecznego.

Działalność Katedry jako Katedry UNESCO koncentruje się na badaniach i edukacji w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, ekonomicznych i społecznych kontekstów ochrony i rozwoju kultury i dziedzictwa a także rewitalizacji krajobrazów kulturowych, zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz obiektów i zespołów miejskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej celem na lata 2022-2024 są badania i edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego w procesie zmian.

Wielostronna działalność Katedry wpisuje się w obszary zainteresowań i aktywności UNESCO, w tym bezpośrednio w realizację założeń Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Przejawia się to zarówno w pracach dydaktycznych jak i naukowych Katedry. Konstrukcja i realizacja programu Studiów Miejskich (kierunku prowadzonego przez Katedrę na UEK), oraz Akademii Dziedzictwa (studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury poprzez MSAP) to wprowadzanie w życie m.in. celów zrównoważonego rozwoju SDG 4 (Dobra jakość edukacji) oraz SDG 11 (Zrównoważone miasta i społeczności). W ten drugi cel wpisuje się również, między innymi, obecny wspólny projekt Katedry, poświęcony miastom wobec kryzysów, problemów i wyzwań. W centrum wartości Katedry leży zapewnienie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do promowania zrównoważonego rozwoju, który obejmuje również zrównoważone wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Misja UNESCO na lata 2022-2029 to ułatwianie współpracy i współdziałania międzynarodowego. W ramach jej wdrażania Katedra przystąpiła we wrześniu 2022 r. do międzynarodowego konsorcjum partnerów uniwersyteckich, w tym katedr UNESCO, Heritopolis. Konsorcjum działa w ramach inicjatywy MetroHub, prowadzonej przez UN-Habitat. A dzięki współpracy z partnerami Katedry m.in. Europa Nostra, Międzynarodowe Centrum Kultury czy Narodowy Instytut Dziedzictwa, Katedra działa na rzecz promocji, monitorowania, badań oraz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego (w tym obiektów światowego dziedzictwa kulturowego).