Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

O Katedrze

O Katedrze

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej / UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies 

Historia

Katedra Historii Gospodarczej powołana została do życia jako osobna jednostka naukowo-dydaktyczna w Wyższej Szkole Ekonomicznej (wcześniejsza nazwa dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie w 1958 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był profesor Stanisław Hoszowski (1904–1987), uczeń i współpracownik Franciszka Bujaka (1875-1953), twórcy tzw. lwowskiej szkoły historii gospodarczej w okresie międzywojennym.

Kolejnymi kierownikami Katedry byli profesorowie: Janina Bieniarzówna (1975-1984), Jan M. Małecki (1984-1997), Jan Szpak (1998-2008). W 2007 roku następuje zmiana nazwy Katedry na Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej. Od 2008 roku Katedrą kieruje profesor Jacek Purchla. Podtrzymuje tradycję i kontynuuje główne nurty badawcze zapoczątkowane przez grono założycielskie Katedry, poszerzając je o ekonomię kultury i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym oraz nawiązuje międzynarodową współpracę w ramach sieci UNITWIN/UNESCO.

Przez ponad ćwierć wieku (1993-2019) struktura Katedry to dwa zakłady: Zakład Historii Gospodarczej i Zakład Rozwoju Miast, stworzony przez profesora Purchlę, który w roku 2008 zmienia nazwę na Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich i w związku z podpisanym porozumieniem między UEK a UNESCO otrzymuje status Katedry UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich – UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies.

Katedra UNESCO Dziedzictwa i Studiów Miejskich

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking – UNITWIN/UNESCO CHAIRS) to część programu współpracy, realizowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO). Jest to międzynarodowa sieć uniwersytetów, która wspiera prace UNESCO w dziedzinie edukacji, nauk przyrodniczych i społecznych, kultury i komunikacji. Jej celem jest pomoc w mierzeniu się ze  współczesnym wyzwaniom i przyczynianie się do rozwoju społecznego.

Więcej

Pracownicy Katedry

Pod kierownictwem profesora Jacka Purchli pracownicy Katedry: profesorowie uczelni – Rafał Matyja i Andrzej Laskowski oraz adiunkci – Dominika Hołuj,  Piotr Miodunka, Joanna Sanetra-Szeliga oraz Michał Wiśniewski prowadzą kluczowe badania w zakresie problematyki ujętej w triadę: historia – miasto – dziedzictwo. W praktyce to: interdyscyplinarność, badania nad rozwojem cywilizacyjnym Galicji, badania nad historią architektury i sztuki, dziedzictwem kulturowym, synteza i komparatystyka: miasto jako dzieło sztuki, miasto jako proces, idea, funkcja i forma, demografia, rola kultury w rozwoju miasta, zarządzanie zasobami miasta.

Oprócz indywidualnych zainteresowań i projektów badawczych pracownicy Katedry realizują wspólne przedsięwzięcia naukowe. Owocem ostatniego z nich jest monografia pt. Urban Change in Central Europe. The Case of Kraków wydana w 2022 roku w londyńskim wydawnictwie Routledge. Obecnie trwają prace na wspólnym projektem w ramach programu Potencjał „Miasto historyczne wobec kryzysów, problemów i wyzwań” (2022-2024).

Studia Miejskie

W wyniku zachodzących zmian w profilu naukowym Katedry, a także współpracy z innymi katedrami powstałego w 2015 roku Wydziału GAP (od 2019 Kolegium GAP), uruchomiono w roku akademickim 2018/2019 kierunek Studia Miejskie, którego opiekunem w ramach Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich od roku 2019 stała się Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies.