Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

AL

Dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK

Andrzej Laskowski – historyk sztuki, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor uczelni w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej / UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główny specjalista w krakowskim oddziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Prowadzi badania z zakresu historii architektury i urbanistyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz sztuki witrażowej XIX-XX w. na obszarze Polski południowo-wschodniej. Autor i redaktor licznych opracowań i artykułów oraz kilku książek, w tym m.in. Jasło w dobie autonomii galicyjskiej. Miasto i jego przestrzeń (2007) oraz Budując system. Ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku (2020), a także współautor monografii wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO drewnianego kościoła parafialnego w Binarowej (2004). Dwukrotny laureat konkursów organizowanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.