Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Zespół Programowo-Dydaktyczny Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich pełni funkcje organu opiniodawczego
i konsultacyjnego Dyrektora Instytutu.

Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny jest powoływany przez Dyrektora Instytutu GPiSM na podstawie §20 ust. 4 pkt 1i Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (Załącznik do Zarządzenia Rektora nr R.0211.14.2023 z dnia 28.02.2023 r.), w związku z §25 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Zespołu należą sprawy związane z:

 • opracowaniem kryteriów wprowadzania zmian w programach studiów;
 • opiniowaniem projektów kierunkowych efektów uczenia się i programów studiów oraz ich zmian;
 • modyfikacją oraz weryfikacją planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji oraz wytycznymi Senatu i Władz UEK;
 • opracowaniem wytycznych w zakresie dyplomowania, w tym wymogów stawianych pracom dyplomowym;
 • opracowaniem i doskonaleniem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych;
 • podejmowaniem działań w zakresie doskonalenia form dydaktyki;
 • opracowaniem zasad współpracy z interesariuszami zewnętrznymi;
 • opiniowaniem projektów uchwał związanych z dydaktyką;
 • inne sprawy wskazane przez Dyrektora Instytutu.

 

W skład Zespołu Programowo – Dydaktycznego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich w kadencji 2020-2024 wchodzą:

 • dr inż. arch. Dorota Jopek – Przewodnicząca Zespołu
 • dr Dominika Hołuj
 • dr inż. Piotr Węgrzynowicz
 • Paulina Tudaj – Przedstawicielka studentów 
 • Julia Armatyńska – Przedstawicielka studentów