Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Rada Interesariuszy przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Rada Interesariuszy przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Rada Interesariuszy przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Członkami Rady Interesariuszy przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich (dalej Rada Interesariuszy przy IGPiSM) są zaproszeni przez Dyrektora Instytutu GPiSM przedstawiciele życia społecznego i gospodarczego, przedstawiciele struktur administracji publicznej, przedstawiciele władz i świata polityki, Kierownicy Katedr Instytutu GPiSM oraz przedstawiciele studentów studiujących na kierunkach prowadzonych w Instytucie GPiSM. Celem Rady Interesariuszy przy IGPiSM jest wsparcie procesu dydaktycznego, badawczego i rozwoju naukowego studentów kształcących się na kierunkach studiów, prowadzonych w Instytucie GPiSM.

Rada Interesariuszy przy IGPiSM realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie działań naukowych i dydaktycznych realizowanych w ramach wspólnych, inicjatyw akademickich, w tym udział
  w organizacji sympozjów i konferencji,
 2. udział w dyskusji podczas posiedzeń Rady Interesariuszy IGPiSM i badaniach ankietowych prowadzonych na potrzeby wskazania kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy, określania efektów kształcenia, profilu absolwenta i programu studiów realizowanych w ramach kierunków w Instytucie GPiSM.

Do zadań członków Rady Interesariuszy przy IGPiSM należy:

 1. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Interesariuszy przy IGPiSM,
 2. udział w badaniach mających na celu wskazanie kompetencji potrzebnych absolwentom na rynku pracy,
 3. przedstawianie informacji dotyczących oczekiwań pracodawców, przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego wobec absolwentów kierunków prowadzonych w Instytucie GPiSM,
 4. współudział w projektowaniu profilu absolwenta, efektów kształcenia i programów studiów na kierunkach studiów realizowanych
  w Instytucie GPiSM,
 5. rekomendowanie zmian w programach kształcenia, a także proponowanie tworzenia nowych kierunków i specjalności w ramach oferty dydaktycznej Instytutu GPiSM,
 6. wyrażanie opinii dotyczących wprowadzania innowacyjnych metod nauczania,
 7. wspieranie organizacji praktyk/staży dla studentów kierunków prowadzonych w Instytucie GPiSM,
 8. uczestniczenie w realizacji wspólnych przedsięwzięć akademickich.